8/12/2011

You may kiss the bride!

When Kate Moss started modeling, nobody thought that she would make it. This 5'7'' inches tall girl, with boyish figure, was standing all alone in this big world full of busy, nervous people who had high expectations. Now, 23 years later, she is the only model who is still working 24 hours a day! With a kid on her arm, most prestige model career, crown for one of the best styled women ever, a beautiful home, beauty and over 50 covers, does she really have it all?
That doubt, Kate removed on July 1st. Another sunny day in London, another major event and another gorgeous bride walking down to the altar, saying: ,,I do". That day Kate Moss got married!

Kada je Kate Moss pocela da se bavi manekenstvom, niko nije mislio da ce ona uspeti. Ova devojka od 170 cm, decacke figure, je stajala potpuno sama u tom velikom svetu punom zauzetih, nervoznih ljudi koji su imali visoka ocekivanja. Sada, 23 godine kasnije, ona je jedini model koji i dalje radi 24 sata dnevno! Sa detetom, najprestiznijom manekenskom karijerom, krunom za jednu od najbolje stilizovanih zena ikada, predivnim domom, lepotom i sa preko 50 naslovnica, da li ona zaista ima sve?
tu sumnju, Kate je uklonila 1. Jula. Jos jedan suncani dan u Londonu, jos jedan glavni dogadjaj i jos jedna predivna mlada koja hoda ka oltaru, govoreci: ,,Uzimam". Tog dana Kate se udala!

This wedding, followed by a huge publicity, took place in a small but beautiful church. Just like the bride, the whole atmosphere was boho-vintage with the feeling of the 20's, wrapped up in romantic rapsody. In front of the small church, built from the finest gray bricks, was the cute-white flower alley. The alley consisted groups of finest white flowers. Every one of them was grown and decorated with special attention. Around the big ones were the samll ones. They looked like white snowflakes, sleeping on green, summer leaves.                                                            Ovo vencanje, praceno ogromnim publicitetom, odrzalo se u maloj ali prelepoj crkvi. Bas kao i mlada, cela atmosfera je bila boemski-starinska sa osecajem 20-ih, umotana romanticnom rapsodijom, Ispred male crkve, izgradjene od najfinijih sivih cigli, je bila slatka-bela aleja cveca. Aleja se sastojala od grupe najfinijeg belog cveca. Svaki cvet je uzgajan i dekorisan sa posebnom paznjom. Oko velikog cveca je bilo malo cvece, koje je podsecalo na bele pahuljice, koje spavaju na letnjem, zelenom liscu.
The same ones were on the bridesmaids heads, in form of garlands. They were the perfect match for their ravishing dresses. Made of beige and white silk, with lace on the edges, the dresses looked like cream and champagne. Just perfect for hot summer day, spent in nature and green grass.

Isto to cvece je bilo na glavama deverusa, u obliku venaca. Oni su bili savrsena kombinacija sa njihovim zanosnim haljinama. Napravljene od bez i bele svile, sa cipkom na krajevima, haljine su izgledale kao krem i sampanjac. Savrseno za vreo letnji dan, proveden u prirodi i zelenoj travi.The main question, after: ,,Do you take?", was the bride's gown. For boho-vintage wedding you need a boho-vintage dress. And who is the master for that? Nobody else but the monsieur John Galliano! ,, She dared me to be John Galliano again. I could'n pick up a pencil. It's been my creative rehab. She was very professional and very demanding." he told US Vogue.
And he was John Galliano again! Gorgeous, mind-blowing, gypsy, boho-eclectic-vintage-romantic gown, was exactly what Kate was looking for, and in waht she did looked truly ravishing!

Glavno pitanje, posle: ,,Da li uzimate?", je bilo mladina vencanica. Za boemski-starinsko vencanje potrebna je boemski-starinska haljina. A ko je majstor za to? Niko drugi do gospodin John Galliano! ,, Ona me je izazvala da budem John Galliano ponovo. Nisam mogao da podignem olovku. Bila je to moja kreativna rehabilitacija. Ona je bila veoma profesionalana i veoma zahtevna." rekao je za US Vogue.
I bio je John Galliano ponovo! Divna, neverovatna, boemski-eklekticno-starinki-romanticna vencanica, bila je upravo ono sto je Kate zelela, i u cemu je zaista izgledala zanosno!

Champagne colored, long and lean gown fitted Kate perfectly. She fitted her physically and personally. This dress was made of a siphon, which was teeming slightley over the silk lining, all the way to above the knee. It ended with dazzling gems, wrapped up with golden lace.                          
Boje sampanjaca, duga i glatka vencanica, pristajala je Kate savrseno. Pristajala joj je i fizicki i po karakteru. Ova haljina napravljena je od sifona, koji se lagano prelivao preko svilene postave, sve do iznad kolena. Zavrsetak je bio od blistavih dragulja, obmotanih zlatnom cipkom.We all remember Galliano's fashion show for fall/winter 2009-10. Even those who don't remember it, I'm sure they will after they see Kate's veil. Holding on to a two white-silk barrette, this veil made from finest french lace, was falling down her back gently and subtle. Little white roses made from stronger lace, were perfect ending to this white rapsody on her head. With two beautifully gentle roses on the side, who held the veil, Kate was a bride to  be!
Svi se secamo Gallijanove modne revije za jesen/zimu 2009-10. Cak i oni koji se ne secaju, sigurna sam, setice se kada vide veo od Kate. Drzeci se za dva belo-svilena rajfa, ovaj veo napravljen on najfinije francuske cipke, padao je niz njena ledja nezno i suptilno. Male, bele ruze napravljene od jace cipke, bile su savrsen zavrsetak za ovu predivnu rapsodiju na njenoj glavi. Sa dve prelepe nezne ruze sa strane, koje su drzale veo, Kate je bila prava nevesta!
Off course, everybody wants to see a bride to be in person, but only the best ones manage to do that. Creme de la Creme, shall we say! And who was Creme de la Creme? Well Kate made sure that she makes no mistakes when it comes to this.
Naravno, svi zele da vide pravu nevestu uzivo, ali samo najbolji uspevaju u tome. Krem drustva, da tako kazemo! A ko je krem drustva? Pa Kate se pobrinula da ne napravi greske, kada je rec o tome.

Just like "black'n'white Chanel" is the first brand in fashion, the first guests at the wedding were "black'n'white duo" Naomi Campbell and Lara Stone. Curvy, tall: black gazelle and white cat, were the only, but worth the attention, models that Kate invited.
Bas kao sto je "crno-beli Chanel" prva marka u modi, prvi gosti na vencanju su bili "crno-beli duo Naomi Campbell i Lara Stone. Oble, visoke: crna gazela i bela macka, bile su jedini, ali vredni paznje, modeli koje je Kate pozvala.

Naomi was in Givenshy by Riccardo Tisci, gorgeous, white dress all the way to above the knee.
Naomi je bila u kreaciji Givenchy od Riccarda Tiscia, Bozanstvenoj, beloj haljini koja se spoustala sve do iznad kolena. They were followed up by a music, or should i better say, English musicians Jack White, Mark Ronson who came with a date, Paul McCartney who alo came with his daughter Stella, and Kelly Osbourne.
One su bile pracene muzikom, ili da bolje kazem Engleskim muzicarima Jack White-om, Mark Ronson-om koji je dosao u pratnji ljupke ridjokose devojke, Paul McCartnijem koji je takodje dosao u pratni svoje cerke Stelle, i Kelly Osbourne.Jude Law came with his son Rudy, who was the copy of his father.
Jude Law je dosao sa svojim sinom Rudijem, koji je bio kopija svoga oca.

Kate didn't forgot her long-time friends, for who she walked down the runway, Stella McCartney who came with her son and father, Vivienne Westwood, Marc Jacobs who was spending time with Naomi, and Christian Louboutin famous shoe designer.
Kate nije zaboravila njene dugogodisnje prijatelje, za koje je hodala pistom, Stella McCartbey koja je dosla sa svojim sinom i ocem, Vivienne Westwood, Marc Jacobs koji je vreme provodio sa Naomi, i Christian Louboutin poznati dizajner cipela.


And what would wedding be without the most influential people in fashion. Ice queen Anna Wintour and her colleague Carine Roitfeld. Editors-in-chef of American and French Vogue came styled as they always are, only Carine came with Terry Richardson-the famous celebrity photographer.
A sta bi vencanje bilo bez najuticajnijih ljudi u svetu mode. Ledena kraljica Anna Wintour i njena koleginica Carine Roitfeld. Glavne i odgovorne urednice amerckog i francuskog Vogue-a, dosle su stilizovane kao i uvek, samo sto je Carine dosla u pratnji Terry Richardson-a - poznatog fotografa.
When Kate and her, now, husband Jamie said: ,,I do", and kissed each other, guests new that the party could began! And so it was! Rows of cars, shining on the sun, hit the road- who was closed for passengers, and headed to the main event that day.
Kada su Kate i njen, sada, muz Jamie rekli: ,,Uzimam", i poljubili se, gosti su znali da zabava moze da pocne! Tako je i bilo! Redovi automobila, sijajuci se na Suncu, su krenuli putem- koji je bio zatvoren za prolaznike, i uputili se ka glavnom dogadjaju tog dana.White tends were standing strong on the ground, while their silk "doors" were waving on the wind with the green grass. Inside...the party began. White tables were set. Same white flowers that were in front of the church, were now on the tables. Everything was the same, except for 2 tables. Over crystal glasses, who were forming a pyramid, men in white poured the champagne. It was like the most beautiful waterfall. Golden-copper champagne was falling softly over the glasses that were standing on the 1st special table.
  
Beli satori stajali su snazno na zemlji, dok su se njihova svilena "vrata" lelujala na vetru zajedno sa zelenom travom. Unutra...zurka je pocela. Beli stolovi su bili postavljeni. Ono isto cvece koje je bilo ispred crkve, sada je bilo na stolovima. Sve je bilo isto, osim 2 stola. Preko kristalnih casa, koje su formiraje piramidu, ljudi u belom sipali su sampanjac. Bio je to najlepsi vodopad. Zlatno-bakarni sampanjac padao je nezno preko casa koje su stajale na 1. posebnom stolu. 

The second one was the one that held the cake. The cake that had 7 floors! Creamy, white and covered with lace, cake. This was a real joy for the eyes. Beige roses were covering her, in such a subtle way on the 2nd special table.
Drugi sto je bio onaj koji je drzao tortu. Tortu od 7 spratova! Kremasta, bela i prekrivena cipkom, torta. Ovo je bio pravi praznik za oci. Bez ruze su je prekrivale, na tako suptilan nacin na 2. specijalnom stolu. Jamie and Kate, playing Mick and Bianca Jagger at their wedding in the car

The tents that Kate put for children

Happy faces, romantic atmosphere, the sun, the wind, the 4 Indian tents builded up for children, most beautiful bride that day-with her adorable dayghter Lila and the man of her life, made that day in London a lot better. It wasn't Four weddings and a funeral, I t wasn't My best friends wedding and it definitely wasn't The runaway bride. It was Kate Moss wedding!
Srecna lica, romanticna atmosfera, sunce, vetar, 4 indijanska satora podignuta za decu, najlepsa nevesta tog dana- sa svojom cerkicom Lilom i covekom svog zivota, ucinila su taj dan u Londonu mnogo boljim. To nisu bila Cetiri vencanja i sahrana, to nije bilo Vencanje mog najboljeg druga, i to definitivno nije bila Odbegla mlada. To je bilo vencanje Kate Moss!

Congratulations Kate!!!
Cestitamo Kate!!!

All the credits for pictures goes to US VOGUE!
Sve zasluge za slike pripadaju US VOGUE-u!

12 comments:

 1. Beautiful photographs - everyone loves Kate Moss and her wedding gown was beyond amazing, what an incredible series of photographs <3
  Amazing
  Nemo

  ReplyDelete
 2. Kate moss is the proof, if you want something you'll reach it :)
  Kate is a beautiful woman, and strong!
  I adore her :)

  xxx

  ReplyDelete
 3. Absolutely beautiful photos!
  Thanks for your lovely comment by the way:)

  ReplyDelete
 4. Supercool blog - very happy to follow each other - Mossy wedding absolutely fab! x

  http://fashionandfrank.blogspot.com/

  ReplyDelete
 5. Hello Milica,
  Très contente d'avoir découvert le blog d'une fille de Belgrade, je suis d'origine Serbe (Vranje ). Très joli blog ! A bientôt !

  ReplyDelete
 6. She was gorgeous, I want her dress :) and the little girls were so cute!!

  Thanks for your comment and you're right my bag is the Alexa from Mulberry :)

  http://lovelyprettyworld.blogspot.com

  ReplyDelete
 7. i also want a wedding like moss!

  ReplyDelete
 8. Hey, thanks for your comment! Of cours i follow you back! And thanks for showing these pics! Love them ;)
  Vanessa

  ReplyDelete
 9. I WANT THE WHITE JACKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET !!!!

  ReplyDelete

Thanks for lovely comments! I enjoy reading them!
xoxo